Sifrovana III (Order by...)

Terrain: 1.5 out of 5       Difficulty: 5 out of 5                     Coords: N 48° 08.716   E 017° 06.400


Keška sa na uvedených súradniciach nenachádza. Aj keď ísť tam môžete, je to určite zaujímavé miesto.

Táto keška má 6 STAGEs (vrátane FINAL-u), rozmiestnených v širšom centre Bratislavy. Na STAGoch 1-4 je potrebné:
1. poobzerať sa, nájsť niečo podobné ako na obrázku a získať prístupový kód
2. vyriešiť logickú úlohu, kde okrem iného treba VŽDY niečo zoradiť. Vzostupne.

Úlohy pre stage sa nachádzajú na tejto webstránke:
http://www.misoba.sk/geo/sifrovana3

Výsledkom úlohy budú vždy N a E súradnice v 7-miestnom tvare (XX° XX.XXX'), okrem STAGE2 v 6-miestnom (XX° X.XXX').

The cache is not located on the listed coordinates. But it's not a bad idea to go there, it definitely is an interesting place.

This cache contains 6 STAGES (including FINAL), placed in a broader center of Bratislava. On STAGES 1-4 you need to:
1. look around, find something similar to the picture and get an access key
2. solve a logic riddle, where, apart from other tasks, you ALWAYS need to sort something. Ascending order.

The riddles for stages are located on this website:
http://www.misoba.sk/geo/sifrovana3

Result of every riddle are always the N a E coordinates in 7-digit form (XX° XX.XXX'), STAGE2 uses a 6-digit form (XX° X.XXX').

Budete potrebovať:You are going to need:


Notepad


Online deviceIdeas
http://www.misoba.sk/geo/sifrovana3
Súradnice STAGE 1 získajte tu: Get the STAGE 1 coordinates here:


Hint:
STAGE 0: d, STAGE 1: t, STAGE 2: m, STAGE 3: $, STAGE 4: f, STAGE 5: ◄, FINAL: ●